Chụp hình toa thuốc

    Lưu ý: Kích thước file phải nhỏ hơn 5MB và thuộc các định dạng sau: "jpg", "jpeg", "bmp", "gif", "png", "pdf"